United states of america v. KELLY BRENTON FARLEY Zero. 08-15882 D.C. Docket No. 07-00step one96-CR-step...